Edukační muzikoterapie v ZŠ speciální

27.07.2018

Muzikoterapii využívám jako důležitý nástroj aktivizace, a to zejména v oblastech: vnímání, myšlení, řeči, paměti, emocí, pozornosti, vůle, sebehodnocení. Muzikoterapii realizuji skupinovou formou, na jejímž pozadí někdy probíhá individuální muzikoterapie. V rámci vzdělávání využívám edukační muzikoterapii ve smyslu prevence, reedukace a rehabilitace. Využívám zvuk a hudbu jako intervenci a interakci ve vztahu učitel - žák, která vede k zachování, obnovení nebo rozvoji a udržení emocionálního, psychického a fyzického zdraví jedince. 

Ukázka setkání

Cíle setkání:

Skupinová sounáležitost, spolupráce ve skupině, sociální dovednosti

Dynamika prožívání - schopnost rozlišení a korigování vlastního prožívání

Vnímání polohy těla v prostoru a prostorová orientace

Verbální dovednosti, komunikace

Dílčí cíle: rozvoj sluchové a pohybové paměti, jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybů

Použité techniky: hello song, techniky improvizace (rytmické kotvení, opakování, hudební modelování), techniky interpretace (instrumentální interpretace, hudební aktivity, zpěv písní), poslech hudby (percepční poslech, hudební dramatizace).

Délka setkání: 90 min (včetně přípravy a úklidu po skončení)

Příprava: Žáci nachystají židličky do půlkruhu a přinesou hudební nástroje. Kytara je naladěná, nachystána jsou CD s výběrem hudby, zapojený přehrávač a zajištěno, že nebudeme rušeni.

Popis místnosti: školní třída s lavicemi, které jsou odsunuty stranou a z židlí je vytvořen půlkruh kolem klavíru. Na lavicích leží koše s hudebními nástroji koupenými i vlastní výroby a bubny djembe. K dispozici jsou šátky, maňásci, polštáře a deky, karimatky, plyšová zvířata.

Průběh

Úvodní aktivity

Posazení do kroužku, pozdravení se (signál pro zahájení).

Písnička "Kdopak je tu dneska s námi?" - hello song (aktivace paměti, kontaktování všech přítomných).

Pohybová písnička "Návštěvy" (uvedení do činnosti -jméno, realizace slyšeného pohybem, diagnostika spolupráceschopnosti a vztahů ve skupině -kdo s kým chce nebo nechce tančit).

Hlavní část

Výběr svého nástroje - píseň "Hojačky" (verbalizace - já si vezmu buben, toto...), aktivizace kognitivních funkcí -jaké to je, jak to vypadá..., sebevyjádření - jaký nástroj jsem si vzal..., orientace v prostoru + vnímání polohy těla v prostoru - sedí, leží, kde sedí, kde leží...).

Hudební improvizace - bubnování (schopnost roznaslouchání, dynamika prožívání-hledání extrémů a středních poloh, aktivizace, abreakce).

Pohybové činnosti -Medvědi (vyjádření dynamiky písničky pohybem, hraní rolí, nápodoba pohybů, spontánní projevy zvukové i emoční, pocit sounáležitosti).

Pohybové činnosti - Děti do města (vztahy ve skupině - vedle koho budu stát, koho chytnu za ruku..., rozvoj schopnosti reagovat pohybem na dynamiku písničky).

Hudební interpretace - irská hudba - vezmeme si nástroje a doprovázíme skladbu z CD - (schopnost roznaslouchání - kdy se to změnil...,,sounáležitost se skupinou - vytváříme orchestr - jeden celek..., orientace v čase - průběh skladby..., rytmické cítění).

Poslech a pohyb -zvířata na CD Hradecký, fotografie zvířat + typický pohyb (zraková a sluchová paměť, schopnost nápodoby, soustředění - záměrná pozornost, sluchové vnímání).

Relaxace pomalou chůzí - pohybem (uvolnění, pohyb jak chci, bezmyšlenkovitý, odpočinkový).

Závěrečná část

Písnička pro... (emocionální vyladění - vybíráme písničky, které máme rádi..., paměť, slovní zásoba).

Povídání (zhodnocení, zpětné vazby, nápady).

Rituál po kruhu (symbolické ukončení).

Každé setkání je jiné. Záleží na okolnostech, na náladě žáků či mojí, na mojí přípravě, na spolupráci s kolegy apod. Přesto mám pokaždé pocit, že to bylo přínosné, ať už proto, že se mi podařilo naplnit některý z cílů nebo mě to poučilo o tom, co dělat jinak, či lépe. Často mě setkání nabíjí energií a chutí do dalšího a mám stejný pocit i z účastníků. Přesto nebo možná právě proto na sobě dále pracuji, vzdělávám se a konzultuji na supervizi, aby se mi dařilo i nadále.